Sayı-3

İÇİNDEKİLER

MARKA MODA VE MÜZİK KÜLTÜRÜNÜN TÜRK GENÇLİĞİNE
ETKİLERİNİN ULUSAL ÇIKAR VE ULUSAL BİLİNÇ AÇISINDAN
İRDELENMESİ
Suavi TUNCAY ……………………………………………………………………………………..  1

ONOMASTİK‘TE BULGAR-AZERBAYCAN PARALELLİĞİ
R. Z. ALIYEV  ………………………………………………………………………………………  23

CONCERNING TO LEARNING OF ‘KOROGLU’ EPOS IN ENGLISH
RESEARCHES
S.N.SARKAROVA  ……………………………………………………………………………….  31

ÇAĞDAŞ TÜRK VE AZERBAYCAN DİLLERINDE KULLANILAN
ÖZTÜRKÇE KELİMELERİN LEKSİK-SEMANTİK ÖZELLİKLERİ
Lamiye VAGIFKIZI  ………………………………………………………………………………  41

KAZAKISTAN DA MEDYA 2000‘LI YILLAR, GELIŞMELER VE TEMEL
SORUNLAR
Leyla BUDAK  ………………………………………………………………………………………  47

İSLAM KÜLTÜRÜNDE İNSAN
Abdulla REHİMİ  …………………………………………………………………………………..  61

İSLAM‘DA AF VE ONUN ADABI
Muhammed Ali CEHDI  ………………………………………………………………………….  69

AK LİMAN’A TÜRKİYE‘DEN BAKIŞLAR
Zakire ALIYEVA  ………………………………………………………………………………….  75

THE INAUDIBLE DANGER SIGNALS
Serra SEZGİN Zafer YÖRÜK  …………………………………………………………………  83

PROCESSES OF DESERTIFICATION IN A TERRITORY OF KUR‘S
HOLLOW AT THE LATE PLEISTOCENE (KHVALYN)-HOLOCENE
CENTURIES
Taleh MANSIMOV  ……………………………………………………………………………….  93

KARABAĞ SAVAŞI SABİR AHMEDLİ‘NİN EDEBİ ESERLERİNDE
Ruhiyye NAĞIYEVA  …………………………………………………………………………..  101

KANBAN
Atalay Onur MUTLUER  ………………………………………………………………………  109

ULUSLARARSI HAVACILIK TERİMLERİNİN ÇEVİRİ PROBLEMLERİ
Menzure MUSAYEVA  …………………………………………………………………………  129

KAFKASYA BÖLGESİNDE TÜRK KÖKENLİ TOPONİMLERDE RAST
GELİNEN KADİM LEKSİK UNSURLAR (Tarihi Veriler Temelinde)
Tünzale BAHŞIYEVA  ………………………………………………………………………….  137

ESKİŞEHİR TATAR TÜRKLERİ TEPREŞ ŞENLİKLERİ
Dr. Zülfikar BAYRAKTAR Ahmet SAÇKESEN  …………………………………….  145

NEW STAGE OF POLICY OF USA IN THE CASPIAN REGION
Samir ABDULLAYEV  …………………………………………………………………………  151

CABİR NOVRUZ‘UN ÇALIŞMALARINDA YAŞAM HAKİKATLERİNİN
POETİK İFADESİ
Nazende HACIYEVA  …………………………………………………………………………..  159

İNTERNET VE ETİK
Nilay BaĢok YURDAKUL  Mikail BAT  …………………………………………………  169

ERMENİ‘LERİN OSMANLI‘DAKI TERÖR AMACIYLA
OLUŞTURDUKLARI ÖRGÜTLER
Ramazan USLU  …………………………………………………………………………………..  185

EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ VE
EBELİK DİSİPLİNİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ
Melike UÇAK Selmin ŞENOL  ………………………………………………………………  191

TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE FİİLİN TÜR KATEGORİSİ İÇİNDEKİ
YERİ VE GELİŞİMİ
Egide AHUNDOVA  …………………………………………………………………………….  211